R U A NERD OR EMO

FIND OUT IF UR A NERD ON AN EMO

1 R U GAY?
2 HOW OLD R U
3 DO U HAVE A GF
4 DO U LIKE SCHOOL
5 DO U HAVE LONG HAIIR