How well do u know me?

me!me!me!me!me!

1 who do i fancie?
2 am i gay?
3 ;)kkiklkhyjhkk
4 jls?lollollollol
5 hjjgliolo;uyio;optyhuy