what word is good for you

what word is good for yu

1 what do you like eating
2 what do you do lioke
3 what do you smell like
4 what do i like
5 what word do you like