Can u get peng girls?

will u hav a butters gal or da pengest find out.

1 u just saw a bunch of peng girls which do u go 4?
2 what do u tink girls see in u?
3 How would u bang a peng girl?
4 wat do u like in girls?
5 How hard do u bang her?