what rapper r u
My Quizzes  Make a Quiz!

what rapper r u

what rapper r u

1. do u dress up as kewl as u can
2. are u hard
3. av u ever been shot
4. are u a true gangsta
5. do u take drugs
6. av u got big muscles
7. were do u live