all bout tiff
My Quizzes  Make a Quiz!

all bout tiff

who knoez mi da bess..

1. watz mah full out name??
2. watz mah fav color??
3. wat wuz mah nickname n high sku??
4. wen is mah burfday??
5. watz mah fav sayin??
6. wat do mah babiigul call mi??
7. whoz mah #1 luv??
8. wat wuz mah doggy name??
9. wat do i lyke 2 do 4 funn??
10. wat sku i graduated 4rm??