are you evil or not

see if ur evil

1 do u like hobos
2 how many friends do u have
3 do u love football
4 do u like clowns
5 do u support liverpool
6 have u ever burnt a man.u shirt