¿uosɹǝd ʇɹɐɯs ɐ noʎ ǝɹɐ
My Quizzes  Make a Quiz!

¿uosɹǝd ʇɹɐɯs ɐ noʎ ǝɹɐ

ʎɐʍʎuɐ noʎ ƃuıɯıʇ ʇou ɯı ןןǝʍ ʇou ɟı ǝʇnuıɯ ǝuo uı dɐɹɔ ɟo ɥɔunq ɐ ʇno ǝɹnƃıɟ noʎ uɐɔ

1. cat ≠ dog, why?
2. name a depressant medicine
3. NO WONT LET YOU!!
4. a muffin is evil, ain't that ironic?
5. beer, bait 'n ammo