¿uosɹǝd ʇɹɐɯs ɐ noʎ ǝɹɐ

ʎɐʍʎuɐ noʎ ƃuıɯıʇ ʇou ɯı ןןǝʍ ʇou ɟı ǝʇnuıɯ ǝuo uı dɐɹɔ ɟo ɥɔunq ɐ ʇno ǝɹnƃıɟ noʎ uɐɔ

1 cat ≠ dog, why?
2 name a depressant medicine
3 NO WONT LET YOU!!
4 a muffin is evil, ain't that ironic?
5 beer, bait 'n ammo