r u cool (13 and under)

r u cool as snoopy

1 wat kind of icecream do u like
2 how many good friends do you have
3 ummmmmm
4 what kind o music du u like
5 do you think u r cool