What kind of pot head are you???
My Quizzes  Make a Quiz!

What kind of pot head are you???

It describes what kind of pot head you are most likely to be like

1. How often do you smoke marijuana a week?
2. How old were you when you started to smoke marijuana?
3. How do you feel after you have smoke marijuana?
4. What kind of people do you hang out with when you smoke?
5. Whats your favorite thing to do when you smoke marijuana?