Do you know Himu?

According to Himu Series by Humayun Ahmed.

1 Himur arekta nam ki?
2 Himu panjabee'r shathe ki pore?
3 Badol Himur kamon bhai?
4 Himur jonmodin kobe?
5 Majeda khalar chheler nam ki?