vaacw

tralala + tralala

1 hi! welcome
2 ti pistevis?
3 kai telos ( 3 ertci al etci ne izoi) epile3e
4 agapmni fraci tis vacws
5 ti char exi?