Your result...

Authentic A107!

Hindi makakaila, taga-a107 ka nga! Isa kang alamat ng A107, alam mo ang lahat ng pangyayari at isyu na umikot sa mga silid ng 239 at 330! Hindi ka nahuhuli sa balita at tinitiyak mo na lagi kang updated! Naranasan mo na ang mag-cram sa Math, ma-late kay Ledesma at maburiba kay Potot! Mabuhay ka A107er!

Retake Quiz
Take more quizzes!

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

favorite villain

to see who you alike in the villain world

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

How addicted to masturbation are you?

Answer the questions to find out how addicted your are!

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!