which naoughty boy in 7a6 class r u?

u in Ms LJ's class? then do this quiz!

1 wat do u do in class
2 wat do u do in recesS?
3 where do u live>
4 which summer sport do u do?
5 which subject do u hate?