what rapper r u

what rapper r u

1 do u dress up as kewl as u can
2 are u hard
3 av u ever been shot
4 are u a true gangsta
5 do u take drugs
6 av u got big muscles
7 were do u live